Tổng quan Công ty

Laptop software


Tổng quan Công ty

Vào ngày 7 tháng 11 năm 2016, Oracle đã hoàn thành việc mua lại NetSuite, công ty điện toán đám mây đầu tiên.

ăm 1998, NetSuite đi tiên phong trong cuộc cách mạng Điện toán đám mây, thành lập công ty đầu tiên trên thế giới chuyên cung cấp các ứng dụng kinh doanh qua Internet. Ngày nay, NetSuite cung cấp một bộ phần mềm tài chính dựa trên đám mây / Lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp (ERP) và phần mềm thương mại đa kênh, điều hành hoạt động kinh doanh của hơn công ty, tổ chức và công ty con tại hơn quốc gia.

laptop software

Tại sao nên chọn NetSuite

Được xây dựng linh hoạt

Kinh doanh thông minh

Kế hoạch nguồn lực và có thể thương mại hóa

Được thiết kế cho một công ty hiện đại

Sales Chat

Interested in growing your business with NetSuite?

Start chat